Děkujeme, že každý člen taneční školy nebo jeho zákonný zástupce si před nástupem do kurzu pečlivě ročetl obsah dokumentu o ochraně a zpracování osobních údajů, obsahu rozumí a potvrzuje svůj souhlas s uvedenými informacemi.

  • Informace se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
  • Každý člen je informován v souvislosti s jeho členstvím v taneční škole, že Caroline Pajtlová (IČO 05061938), dále jen „Zpracovatel“, je povinna na základě §31 odst. 4,5,8 zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání zpracovávat 1. jméno a příjmení členů taneční skupiny a jejich zákonných zástupců, 2. datum narození, 3. adresu místa trvalého pobytu, 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
  • Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, přihlašování na taneční soutěže, vyřizování pojištění apod.).
  • Každý člen taneční školy je informován, že na základě výše uvedeného zákona budou zpracovávány a uchovávány jeho Osobní údaje uvedené v bodě 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy byla potvrzena závazná přihláška do kurzu výuky tance.
  • Každý člen taneční školy je informován, že na základě oprávněného zájmu Zpracovatele budou Osobní údaje pro účel vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je Zpracovatelem evidován.
  • Člen taneční školy bere na vědomí, že Zpracovatel předává jeho Osobní údaje a to za účelem telefonické a e-mailové komunikace související s výukou tance.
  • Člen taneční školy je informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemůže stát členem výše zmíněné taneční skupiny.
  • Člen taneční školy souhlasí, aby Zpracovatel na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval jeho fotografie, videa, zvukové záznamy a výsledky z tanečních soutěží za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, plakátech), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních a propagačních materiálech.
  • Člen taneční školy dále souhlasí, aby Zpracovatel zpracoval i jeho telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce), e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce), adresu trvalého bydliště, datum narození a rodné číslo za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi.
  • Člen taneční školy je srozuměn se svými právy, které zahrnují mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, právo na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, právo na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, právo odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení a právo podat proti Zpracovateli stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Facebook
Instagram