Děkujeme, že jste si před zahájením kurzů přečetli následující informace týkající se členství a dalších podmínek v taneční škole a souhlasíte s danými informacemi.

 • První zkušební lekce je zpoplatněna částkou 100 – 130 CZK pro taneční lekce pro děti (50 – 60 – 90 minut lekce) a 130 – 150 CZK pro taneční lekce pro dospělé (60 – 75 minut lekce).
 • Kurz je otevřen při min. počtu 5 účastníků.
 • Kurzy sezóny 2022/2023 jsou zahájeny 03. 10. 2021 a končí 02. 06. 2023.
 • První pololetí má celkem 16 týdnů výuky tance a probíhá od 03. 10. 2021 do 12. 02. 2023.
 • Druhé pololetí má celkem 16 týdnů výuky tance a probíhá od 13. 02. do 11. 06. 2023.
 • Tréninky neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin dětí, rodiče a členové taneční školy jsou o tom předem informování na začátku školního roku.

Státní svátky a školní prázdniny ve školním roce 2022/2023: 28. září (Den české státnosti), 26. – 27. října (podzimní prázdniny), 28. října (Den vzniku samostatného československého státu), 17. listopadu (Den boje za svobodu a demokracii), 23. prosince – 2. ledna (vánoční svátky a prázdniny), 3. února (pololetní prázdniny), 13. – 19. března (jarní prázdniny), 6. – 10. dubna (velikonoční svátky a prázdniny), 1. května (Svátek práce), 8. května (Den vítězství)

 • Je možné zakoupit permanentku na 5 nebo 10 lekcí pouze na vybrané kurzy. Tato permanentka je nepřenosná a lze ji využít pouze na daný kurz. Na permanentku se nevztahuje náhrada zameškaných lekcí.
 • V případě zdravotního omezení dítěte má zákonný zástupce dítěte povinnost podat informace vedoucímu a trenérovi taneční skupiny ještě před nástupem do kurzu a předat mu lékařské potvrzení o nynějším zdravotním stavu či omezení. V opačném případě vedoucí ani trenér nezodpovídá za zdravotní stav účastníků na kurzu.
 • Vedoucí a trenér mají právo zrušit trénink v období přenosného virového onemocnění, karantény nebo z nutných důvodů technických nebo provozních.
 • Vedoucí nebo trenér je oprávněn zrušit jednotlivou lekci výuky tance bez nároku na náhradu, a to z objektivních, zejména technických a provozních důvodů, nebo v neodkladných případech ze strany vedení školy či pronajímatele, kde probíhá výuka tance.
 • Informace a změny tréninků jsou vždy rozesílány přes email nejpozději den předem a přes SMS zprávu nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce.
 • Rodiče, zákonní zástupci dítěte nebo tanečníci starší 18 let mají povinnost omlouvat neúčast na tréninku před lekcí v SMS zprávě nebo den předem emailem vedoucímu.
 • Vedoucí taneční skupiny ani trenér nezodpovídají za cenné věci.
 • Na dětských kurzech není povolena přítomnost rodičů. Rodiče mohou nahlédnout posledních 5 minut před koncem tréninku. V období povinnosti nošení ochrany úst a nosu není povolen vstup rodičů do tanečního sálu.
 • V případě obsazení kapacity kurzu může vedoucí nebo trenér přesunout a doporučit nové zájemce do jiného kurzu.
 • V případě naplnění soutěžního týmu dle úrovně pokročilosti si vedoucí nebo trenér vyhrazuje právo odmítnout tanečníky nebo nové zájemce.
 • V době příprav na soutěžní sezónu má vedoucí a trenér právo kdykoliv změnit pozice hlavních a náhradních tanečníků v soutěžní choreografii.
 • Sraz tanečníků je vždy 5 minut před zahájením lekce před tanečním sálem.
 • Tanečníci mají povinnost nosit na tréninky odpovídající tréninkové oblečení, taneční obuv (která netvoří černé šmouhy a rýhy na podlaze), upravené a stažené vlasy a uzavíratelnou láhev s neperlivým nápojem.
 • Vedoucí a trenér zodpovídá za členy týmu pouze v čase výuky ve vyhrazených prostorách tanečního sálu, třídy nebo tělocvičny. Vedoucí ani trenér nezodpovídá za členy mimo vyhrazené prostory tanečního sálu, třídy nebo tělocvičny.
 • Vedoucí nebo trenér má nárok vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat lekci nebo se bude nevhodně chovat k ostatním tanečníkům, nebo pokud nebude respektovat trenéra. V případě této skutečnosti bude ihned informován zákonný zástupce dítěte.
 • Členové taneční školy jsou při nástupu do tanečního kurzu poučeni o bezpečnosti při výuce na začátku daného pololetí.

Evidence úrazů:

 • Všem doporučujeme uzavřít individuální úrazové pojištění pro případ úrazu.
 • Tanečník je povinen neprodleně nahlásit svému trenérovi a vedoucímu úraz.
 • Kniha úrazů je uložena u vedoucího a jeho povinností je zapsat vzniklý úraz nejpozději do 24 hodin.

Platební podmínky:

 • Platba za 1. pololetí probíhá nejpozději do 17. 10. 2022.
 • Platba za 2. pololetí probíhá nejpozději do 24. 2. 2023.
 • Platba je možná pololetně za celý kurz obsahující 16 lekcí. U vybraných kurzů je výjimečně možná platba čtvrtletně za 8 lekcí po individuální domluvě s vedoucím.
 • V případě jednorázových workshopů a jednotlivých lekcí probíhá platba předem na účet a musí být uhrazena nejpozději 3 pracovní dny před danou událostí.
 • V případě využití Multi Club karty je sleva 20 % u kurzů pro děti nebo 25 % u kurzů pro dospělé platná pouze u vybraných kurzů při předložení karty.

Forma platby:

 • Platba za kurzy se hradí přes bankovní účet číslo 1223035002/2700, kde je potřeba uvést kurz + jméno a příjmení + variabilní symbol jako datum narození (např. datum narození 27. 2. 2007 – 27022007).
 • Platba v hotovosti není možná.
 • Platba za startovné na soutěže se hradí podle pokynů v emailu, buď v hotovosti nebo přes bankovní účet.

Storno podmínky:

 • Zákonnému zástupci nebo tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného v případě onemocnění, vážného úrazu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Je ale možné za sebe najít náhradu jiného zájemce.
 • V případě zrušení rezervace 48 hodin včetně a méně před jednorázovým workshopem nebo jednotlivou lekcí činí storno poplatek 100 % z celkové ceny a platba se nevrací.
 • Pokud za sebe najdete náhradu, vrací se 100 % z celkové ceny workshopu nebo jednotlivé lekce.

Neúčast / nevyužité / přerušené lekce:

 • V případě nevyužité lekce máte právo na náhradu 3 lekcí za jedno pololetí na jakémkoliv kurzu vypsaném v aktuálním pololetí.
 • V případě dětských kurzů si může lekci nahradit i rodič v jakémkoliv kurzu pro dospělé a to nejvýše 3 lekce za jedno pololetí.
 • V situaci karantény máte nárok na náhradu lekcí v jakémkoliv kurzu vypsaném v aktuálním pololetí.
 • U permanentek není možná náhrada.
 • V situaci zrušení tanečních kurzů z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebo karantény budou lekce nahrazeny v nejbližším možném termínu. Kurzovné nelze vracet. V této situaci rovněž není možné převádět zrušené a uhrazené lekce do další taneční sezóny nebo pololetí.

Permanentky a Multi Club karta:

 • Permanentky na 5 nebo 10 lekcí lze využít pouze na vybrané kurzy v aktuálním pololetí.
 • Platba probíhá přes bankovní účet.
 • Na permanentky se nevztahuje sleva Multi Club karty.
 • Náhrada není možná. Můžete ale za sebe najít jiného zájemce.
 • Permanentka je nepřenosná na jiného zájemce o kurz.
Facebook
Instagram