Děkujeme, že jste si před zahájením kurzů přečetli následující informace týkající se členství a dalších podmínek v taneční škole a souhlasíte s nimi.

 • První zkušební lekce je zdarma.
 • Kurz je otevřen při min. počtu 5 účastníků.
 • Kurzy sezóny 2020/2021 jsou zahájeny 05. 10. 2020 a končí 27. 6. 2021.
 • První pololetí má celkem 15 týdnů výuky tance.
 • Druhé pololetí má celkem 19 týdnů výuky tance.
 • Tréninky neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin dětí, rodiče a členové jsou o tom předem informování na začátku školního roku.

Státní svátky a školní prázdniny: 28. září, 28. října, 29. – 30. října, 17. listopadu, 21. prosince 2020 – 3. ledna 2021, 29. ledna, 22. – 28. února, 1. – 2. dubna, 5. dubna, 1. května, 8. května

 • Platba jednotlivých lekcí je možná u vybraných kurzů vypsaných v aktuálním pololetí.
 • Je možné zakoupit permanentku na 5 nebo 10 lekcí. Tato permanentka je nepřenosná a lze ji využít pouze na daný kurz. Na permanentku se nevztahuje náhrada zameškaných lekcí.
 • V případě zdravotního omezení dítěte má zákonný zástupce dítěte povinnost podat informace vedoucímu a trenérovi taneční skupiny ještě před nástupem do kurzu a předat mu lékařské potvrzení.
 • Vedoucí ani trenér nezodpovídají za zdravotní stav členů taneční školy.
 • Vedoucí a trenér má právo zrušit trénink v období virové epidemie, z důvodů technických nebo provozních nebo v případě velmi nízkého počtu přítomných.
 • Vedoucí nebo trenér je oprávněn zrušit jednotlivou lekci výuky tance bez nároku na náhradu, a to z objektivních, zejména technických a provozních důvodů, nebo v neodkladných případech z důvodů ze strany vedení ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7.
 • Kurzy probíhající na ZŠ Hamry, Brno-Maloměřice a Obřany a ZŠ Labyrinth, Brno-Veveří probíhají od 14. 9. 2020 do 20. 6. 2021.
 • Informace a změny tréninků jsou vždy rozesílány přes email.
 • Rodiče, zákonní zástupci dítěte nebo tanečníci starší 18 let mají povinnost omlouvat neúčast na tréninku min. 3 hodiny před lekcí SMS zprávou nebo min. 24 hodin před lekcí emailem vedoucímu a příslušnému trenérovi.
 • Vedoucí taneční skupiny ani trenér nezodpovídají za cenné věci.
 • Na dětských kurzech není povolena přítomnost rodičů. Rodiče mohou nahlédnout pouze posledních 5 minut před koncem tréninku. V období povinnosti nošení roušek není povolen vstup rodičům do tanečního sálu.
 • V případě obsazení kapacity kurzu nebo naplnění soutěžního týmu si vedoucí nebo trenér vyhrazuje právo odmítnout nové zájemce.
 • V době příprav na soutěžní sezónu má vedoucí a trenér právo kdykoliv změnit pozice hlavních a náhradních tanečníků v soutěžní choreografii.
 • Sraz tanečníků je vždy 5 minut před zahájením lekce před tanečním sálem.
 • Tanečníci mají povinnost nosit na tréninky odpovídající tréninkové oblečení, taneční obuv (která netvoří černé šmouhy), upravené a stažené vlasy a uzavíratelnou láhev s neperlivou tekutinou.
 • Vedoucí a trenér zodpovídá za členy týmu pouze v době výuky a ve vyhrazených prostorách tanečního sálu, třídy nebo tělocvičny. Vedoucí ani trenér nezodpovídá za členy mimo vyhrazené prostory tanečního sálu, třídy nebo tělocvičny.
 • Vedoucí nebo trenér má nárok vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat lekci nebo se bude nevhodně chovat k ostatním tanečníkům, nebo pokud nebude respektovat trenéra. V případě této skutečnosti bude ihned informován zákonný zástupce dítěte.
 • Členové taneční školy jsou při nástupu do týmu poučeni o bezpečnosti při výuce na začátku školního roku.
 • Všem doporučujeme uzavřít individuální úrazové pojištění pro případ úrazu.

Evidence úrazů:

 • Tanečník je povinen neprodleně nahlásit svému trenérovi a vedoucímu úraz.
 • Kniha úrazů je uložena u vedoucího a je potřeba zapsat proběhlý úraz nejpozději do 24 hodin.

Platební podmínky:

 • Platba za 1. pololetí probíhá nejpozději do 18. 10. 2020 u kurzů na ZŠ nám. Svornosti a ve Fitness centru v Brno – Komín
 • Platba za 1. pololetí probíhá nejpozději do 30. 09. 2020 u kurzů na ZŠ Hamry a ZŠ Labyrinth
 • Platba za 2. pololetí probíhá nejpozději do 14. 2. 2021.
 • V případě jednorázových workshopů a jednotlivých lekcí probíhá platba předem na účet a musí být uhrazena nejpozději 5 pracovních dnů před danou událostí.
 • V případě využití Multi Club karty je sleva 20 % nebo 25 % platná u vybraných kurzů při předložení karty.

Forma platby:

 • Platba za kurzy se platí přes účet číslo 1223035002/2700, kam je potřeba uvést kurz + jméno a příjmení + variabilní symbol jako datum narození (např. datum narození 27. 2. 2007 – 27022007).
 • Platba v hotovosti není možná.
 • Platba za startovné na soutěže se hradí podle pokynů v emailu, buď v hotovosti, nebo přes bankovní účet.

Storno podmínky:

 • Zákonnému zástupci nebo tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného v případě onemocnění, vážného úrazu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Je ale možné za sebe najít náhradu jiného zájemce.
 • V případě zrušení rezervace 48 hodin včetně a méně před jednorázovým workshopem nebo jednotlivou lekcí činí storno poplatek 100 % z celkové ceny a platba se nevrací.
 • Pokud za sebe najdete náhradu, vrátíme vám 100 % z celkové ceny workshopu nebo z jednotlivé lekce.

Neúčast / nevyužité / přerušené lekce:

 • V případě nevyužité lekce máte právo na náhradu max. 2 lekcí za jedno pololetí na jakémkoliv kurzu vypsaném v aktuálním pololetí.
 • V případě dětských kurzů si může lekci nahradit i rodič v jakémkoliv kurzu pro dospělé a to nejvýše 2 lekce za jedno pololetí.
 • U permanentek není možná náhrada.
 • V situaci zrušení tanečních kurzů z důvodu nepříznivé epidemiologické situace budou lekce nahrazeny v nejbližším možném termínu. Kurzovné nelze vrátit. V této situaci rovněž není možné využít zrušené lekce v další taneční sezóně. Taneční lekce na ZŠ Labyrinth a
  ZŠ Hamry je možné převést na 2. pololetí aktuálního školního roku v případě nutnosti přerušení lekcí z důvodu nařízení vlády.

Permanentky:

 • Permanentky na 5 nebo 10 lekcí lze využít pouze na vybrané kurzy v aktuálním pololetí.
 • Platba probíhá pouze přes bankovní účet.
 • Na permanentky se nevztahuje sleva Multi Club karty.
 • Náhrada není možná. Můžete ale za sebe najít jiného zájemce.
 • Permanentka je nepřenosná na jiného zájemce o kurz.

Podmínky členství | Ochrana a zpracování osobních údajů "GDPR"

Spolupráce:

U Klujů Svět energieSpravuje Libor Znebejánek

© 2021 | www.easy-dance.cz